Tervezésben közreműködő testületek & munkacsoportok

Területfejlesztési koncepció &tervezési dokumentumok

Társadalmasítás

Rendezvények

További dokumentumok &jogszabályok

Kapcsolat

A projekt céljai

A projekt átfogó célja: a megyei önkormányzatok esetében a tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. Ennek érdekében a koordinációs projekthez kapcsolódóan ezen konstrukció kapcsán lehetőség van a kiépülő megyei tervezői körnek „éles” dokumentumok elkészítése illetve elkészíttetése kapcsán gyakorolni és fejleszteni képességeiket.

A projekt részcéljai a megyei önkormányzatok vonatkozásában

A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó - regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása a megyékben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági és civil szereplőkkel való együttműködés alapján.

  • A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése.
  • Megyei szintű, középtávú stratégiák, programok elkészítése, összhangban a hosszú távú koncepcióban leírtakkal.
  • A megyei önkormányzatok részéről a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához részdokumentumok elkészítése, valamint az abban foglalt projektcsomagok előkészítése és fejlesztése (amelyek segítik az integrált fejlesztési elképzelések megalapozását is, pl. TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentumok I-II. fázisa, a város és térsége projektcsomagjainak tervezése (I-II. fázisa), a szabad vállalkozási zónák fejlesztési magterületeinek meghatározása, ágazati OP-khoz kapcsolódó projektjavaslatok).

A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladatok ellátása:

  • a TOP tervezésekor a megyei jogú városok és a városi térségek fejlesztési elképzelések összehangolása a megyei fejlesztési elképzelésekkel (megyei területfejlesztési részdokumentummal),

  • a határ menti program tartalmának és a párhuzamosan futó megyei szintű programok kapcsolódásának, továbbá a megye területén megvalósuló valamennyi fejlesztés összhangjának biztosítása,

  • a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD), mint új területi integrációs eszközterületének lehatárolásában, valamint a stratégiák végrehajtásának összehangolásában.

  • · A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség
  • biztosítása a Tftv. 13.§ (2) k) pontjában foglaltaknak megfelelően.
  • · Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése a kiemelt projektben elkészülő módszertan és végrehajtott szakmai iránymutatás alapján.

 

Roll-up, sajtófal & táblák